Ще бъдат разработени проекти за добавен капацитет във връзка с повишения интерес за пренос на природен газ от юг на север

Документът бе подписан от изпълнителния директор на Булгартрансгаз Владимир Малинов и директора на Transportgas Srbija Зоран Йовчич

Газопреносните оператори ще имат важна роля при развитието на пазара на водород в Европа

„С реализацията на проектите за разширяване на инфраструктурата по Вертикалния газов коридор ще се позволи пренос на допълнителни количества природен газ в посока от юг на север“.

По отношение на произхода на стоките данните за държава на непреференциален произход се декларират в митническата декларация в Е.Д. 5/15 „Код на държавата на произход"

Булгартрансгаз е осигурил всички условия за недскриминационен достъп до газопреносната мрежа на България

"Булгартрансгаз" ЕАД приключи оценката на пазарното търсене на добавен капацитет в точките на междусистемно свързване. В сътрудничество със съседните оператори дружеството публикува доклади за оценка търсенето на база на получени индикативни прогнози

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 100 050 MWh (4 350MWh/ден)