Действие № 6.8.3-0013-BG-W-M-20 “ПОИ 6.8.3 Междусистемна газова връзка България - Сърбия (IBS) – Строителни дейности”


Действие № 6.8.3-0013-BG-W-M-20 “ПОИ 6.8.3 Междусистемна газова връзка България - Сърбия (IBS) – Строителни дейности” е одобрено за финансиране от Механизма за свързване на Европа (CEF), след кандидатстване по покана на СЕF – 2020 CEF Energy Call.   

Действието допринася за изпълнението на ПОИ 6.8.3 Междусистемна газова връзка България - Сърбия [познат като “IBS”], чиято цел е изграждането на газопровод, осигуряващ двупосочно междусистемно свързване на газопреносните мрежи на Република България и Република Сърбия.

Междусистемната газова връзка е с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, Република България до гр. Ниш, Република Сърбия, от които 62 км са разположени на българска територия.

Завършването на проекта ще даде възможност за диверсификация на газовите маршрути, взаимосвързаност на системата, сигурен достъп до природен газ и ще осигури доставка на газ по маршрута на междусистемната връзка.

 

Основна цел: Да бъде изграден и въведен в експлоатация българският участък от Междусистемната газова връзка България - Сърбия.

На българска територия IBS е с обща дължина около 62 км, от гр. Нови Искър, Република България до българо-сръбската граница. Новият газопровод, който се предвижда да бъде изграден от стоманена тръба, ще има приблизителен диаметър 711 mm и проектно налягане 5,4 MP.

Освен линейната част на газопровода, Действието е свързано и с изграждането на технологични съоръжения като очистни съоръжения (ОС), кранови възли (КВ), две автоматични газорегулиращи станции (АГРС) при Сливница и Драгоман, както и газоизмервателна станция (ГИС) при Калотина. След изграждането й, газовата връзка ще има прогнозна пропускателна способност от 1,8 млрд. м3/г. с възможност за реверсивен поток.

Очакван резултат: В резултат от изпълнението на Действието ще бъде изграден и пуснат в експлоатация нов газопровод с дължина от 62 км и технологични съоръжения към него, като по този начин се увеличи сигурността и се диверсифицират източниците и маршрутите на доставки на природен газ и свързаността на газопреносната система на Република България.

Основни Дейности:

Дейност 1: Авторски надзор, археологическо наблюдение и строителен надзор

Дейност 2: Работен проект, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация на газопровод от около 62 км и технологични съоръжения към него

Дейност 3: Управление на проекта

 

Обща стойност на проекта: € 76 674 469.

Общ размер на безвъзмездната помощ:  € 27 602 809.

Начало: 01 Октомври 2020 г. / Край: 29 Декември 2023 г.

 

IBS Текущ статус: 

  • Подписано грантово споразумение с INEA за Действие 6.8.3-0013-BG-W-M-20;
  • Възложен на договор за упражняване на строителен надзор;
  • Възложен договор за работно проектиране, доставки, строителство и въвеждане в експлоатация на IBS;
  • Възложен договор за археологическо наблюдение по време на строителството;
  • Възложен договор за авторски надзор;
  • Подготвителни дейности за стартиране на строителство.

Допълнителна информация:

Информация за обществените поръчки за дейностите по проекта може да бъде намерена в раздел профил на купувача на страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Газовата връзка (IBS) има подкрепата на Европейската комисия, която включва проекта във всички одобрени до момента списъци с проекти от общ интерес (ПОИ) за ЕС.

IBS е приоритетен проект и на регионалната инициатива за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC).

Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена тук.