Услугата "Врязване под налягане" се предлага на други фирми за врязване на участъци и съоръжения собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД и/или за врязване на съоръжения на пряко присъединени потребители, за които изпълнението или неизпълнението на услугата ще окаже влияние върху надеждността, безаварийна експлоатация на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД и върху техническите параметри и качеството на пренасяния природен газ.

Процедура за извершване на врязване под налягане:

1. Подаване на Молба, съдържаща техническите параметри на врязването. Същата е в сободен текст и се подава в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД, с адрес: София 1336, п.к. 3, ж.к.” Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66;

2. Разглеждане на постъпилата молба и проучване на условията за изготвяне на оферта от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД - до 15 работни дни;

3. Изпращане към Заявителя за врязване на писмена оферта с условията на врязване под налягане и цената на услугата;

4. Депозиране в "Булгартрансгаз" ЕАД на писмено съгласие от страна на Заявителя по предложената оферта;

5. Сключване на писмен договор между „Булгартрансгаз” ЕАД и Заявителя за изпълнение на дейностите по врязване под налягане.