ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

В Централното управление на „Булгартрансгаз” ЕАД в гр. София са съсредоточени по-голямата част от служителите на Дружеството. Тук се намира и Централно диспечерско управление. Това ключово звено, осъществяващо централизирано оперативно управление, контрол и координиране на процесите в системата. Основната му задача е да осигурява и поддържа обмен на информация и синхрон с газопреносните мрежи на съседните страни.

За осигуряване на надеждното управление, поддържане и развитие на газовата инфраструктура на територията на България са обособени регионални звена, ангажирани с реализирането на конкретни дейности:

СЕВЕРОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН „Ботевград”

Районът е основан на 27 януари 1974 г. и обслужва газотранспортната мрежа от прехода на р. Янтра до София, а също така и част от южния полупръстен от София до гр. Елин Пелин.

Тук се намира компресорна станция „Полски Сеновец”.

В район „Ботевград” влизат общо 573 км преносни газопроводи и газопроводни отклонения от НГПМ.

СЕВЕРОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН „Вълчи дол"

Районът е създаден през 1974 г. като осъществява експлоатацията на газопровода от българо-румънската граница до прехода на р. Янтра и част от южния полупръстен от Вълчи дол до прехода на р. Луда Камчия.

В района се намират компресорните станции „Вълчи дол”, „Кардам 1”, „Кардам 2”, „Провадия”.

В зоната на район Вълчи дол влизат общо 633 км преносни газопроводи и газопроводни отклонения от НГПМ и 170 км преносни газопроводи от ТГПМ.

ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН „Стара Загора”

Районът работи от 1977 г. и обслужва участъка от газотранспортната система от линеен кран (ЛК) „Партизани” до ЛК „Росен”, Пазарджишко.

В този район се намират компресорните станции „Лозенец” и „Странджа”.

В район „Стара Загора” влизат общо 505 км преносни газопроводи и газопроводни отклонения от НГПМ и 447 км преносни газопроводи от ТГПМ.

ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН „Ихтиман”

Районът работи от 1990 г. и обхваща западната част от южния полупръстен от гр. Стамболийски до гр. Елин Пелин.

В района се намират компресорните станции „Ихтиман” и „Петрич”.

В район "Ихтиман" влизат общо 123 км преносни газопроводи и газопроводни отклонения от НГПМ и 313 км преносни газопроводи от ТГПМ.

Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен”

Подземното газово хранилище (ПГХ „Чирен”) е създадено на базата на изтощеното газокондензатно находище Чирен, открито на 16.08.1963 г. при фонтанирането на сондаж Р-3, привързано към едноименната навлачна локална структура. Тя е разположена на около 20 км северозападно от Враца и е с размери 15/7 км.

С решение № 805 на МС от 04.11.1963 г. е създадено Обединено предприятие за добив на нефт и газ - Плевен, в състава на което е и „Нефт и газ” - Чирен. Като газодобивен участък към ОП „Нефт и газ ” - Плевен е обособено на 01.01.1964 г.

С решение № 32/28.06.1966 г. на МС, от 01.08.1966 г. Обединено предприятие „Нефт и газ”- Плевен се преструктурира и преминава под ръководството на ДСО „Нефтохим”. Новообразуваното предприятие е под формата на ДП „Нефт и газ” - Чирен, като преминава на стопанска сметка и самоиздръжка като самостоятелно юридическо лице.

През периода 1965 - 1967 г. е газифициран циментовия завод „Бели извор”, като за него са добивани ограничени количества газ от газокондензатното находище „Чирен”.

Първите количества газ за завода са подадени на 06.02.1965 г. Планираният проектен добив от находището е постигнат през 1967 г., когато е завършено проучването му. Този добив продължава до 1974 г.

През 1974 г. започва изграждане на газохранилище „Чирен” и експлоатация на газопроводните отклонения: Батулци – Чирен, Чирен – Циментов завод – Бели Искър, Чирен – Химически комбинат – Враца, Чирен – Монтана.

Досега са осъществени 43 експлоатационни цикъла на хранилището, като сумарно са нагнетени 10.9 млрд. м3 и са добити 9,7 млрд. м3.