Проект 101069718 — 6.20.2-BG-W-M-21-Chiren-UGS-Expansion – CEF-E-2-2021-PCI,
във връзка с изпълнение на ПОИ 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен“

Проект 101069718-6.20.2-BG-W-M-21-Chiren-UGS-Expansion–CEF-E-2-2021-PCI  за изпълнение на строителните дейности по ПОИ 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен“ получи одобрение и се съфинансира от програма Механизъм за свързване на Европа (МСЕ), след кандидатстване в рамките на кампанията CEF-E-2021-PCI, като през месец юни 2022 г. беше подписано грантово споразумение за финансиране между „Булгартрансгаз“ ЕАД и финансиращaта институция CINEA.

Реализирането на проекта допринася за изпълнението на ПОИ 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен“  чиято цел е увеличаване на капацитета на единственото на територията на България газохранилище, с цел постигане на по-големи обеми съхраняван газ, в т.ч. повишени налягания в газовия резервоар, както и по-големи средни денонощни дебити за добив и нагнетяване.

Проект 101069718-6.20.2-BG-W-M-21-Chiren-UGS-Expansion–CEF-E-2-2021-PCI предвижда изграждане на необходимата инфраструктура, чрез която ще се постигнат целевите параметри за разширение на хранилището.

Изпълнението на дейностите по Проекта ще допринесе за реализирането на ПОИ 6.20.2, което ще доведе до повишаване на сигурността на доставките на газ за страната и региона на Югоизточна Европа, като ще допринесе за създаването на взаимосвързан и конкурентен енергиен пазар.

Основна цел: Да бъде изградена и въведена в експлоатация инфраструктура, необходима за постигане на планираните параметри на разширение на ПГХ "Чирен" (ПОИ 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен“).

Очакван резултат: В резултат от изпълнението на проекта ще се постигнат целевите параметри за разширение на ПГХ Чирен - увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд. м³ и на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден.

Строителните дейности ще се извършват на територията на Северозападна България, в района на Чиренската структура и се очаква да бъдат завършени в рамките на 37 месеца.

Предложеният работен план е структуриран в общо три Работни пакета. Два от тях се отнасят до изпълнението на доставки на материали и оборудване, на строителни дейности и свързани със строителството услуги, по отделните елементи на инфраструктурата. Предвиден е и Работен пакет за управление на проекта.

Общ размер на безвъзмездната помощ:  € 77 910 018,00 евро

Начало: 08 Февруари 2022 г. / Край: 07 Март 2025 г.

Текущ статус:

  • Януари 2022 г. – Проектът е одобрен за безвъзмездно финансиране по Механизма за свързване на Европа
  • Юни 2022 г. – Подписано грантово споразумение със СINEA
  • Август 2022 г. – Стартирани обществени поръчки за избор на изпълнители за предвидените дейности
  • Януари 2023 г. - Подписан договор за изграждане и въвеждане в експлоатация на надземната част
  • Април 2023 г. - Подписан договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация във връзка с разширението на сондажния фонд на хранилището
  • Юли 2023 г. - Откриване на строителната площадка за надземните съоръжения

Допълнителна информация:

Информация за обществените поръчки за дейностите по проекта може да бъде намерена в раздел профил на купувача на страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Разширението на ПГХ „Чирен“ има подкрепата на Европейската комисия, която включва проекта във всички одобрени до момента списъци с проекти от общ интерес (ПОИ) за ЕС.

ПОИ 6.20.2 Разширение на ПГХ „Чирен“ е проект, чието развитие се наблюдава от регионалната инициатива за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC).

ПГХ „Чирен“ е определено за национален обект с решение на Министерския съвет, а разширението му е и приоритетен проект за инициативата „Три морета“.

Допълнителна информация за проекта може да бъде намерена тук.

Финансирано от Европейския съюз. Въпреки това, изразените възгледи и мнения са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да бъдат държани отговорни за тях