„Булгартрансгаз" ЕАД е регистриран като Местно бюро за издаване - LIO (Local issuing office) на EIC кодове от Централното бюро за издаване - CIO (Central Issuing office) с номер "58".

EIC код означава Energy Identification Code - уникален енергиен код, използван в обмена на електронни съобщения на пазарите на електроенергия и природен газ. EIC кодът идентифицира обекти от електроенергийната или газовата инфраструктура, балансови зони, добивни съоръжения, съоръжения за съхранение на природен газ, съоръжения за втечнен природен газ, важни точки от газопреносната/електропреносната система (входни, изходни, входно-изходни точки и точки на взаимносвързване), участници на пазара.

EIC кодът може да бъде с местно значение или с международно значение.

Юридическо лице, притежаващо EIC код с международно значение, може да използва кода на всеки пазар на електроенергия и природен газ в Европа. Наличието на EIC код не предоставя достъп до даден пазар. За участие в даден пазар е необходимо да бъдат изпълнени изискванията и правилата на съответните регулаторните органи.

EIC кодовете служат за идентификация на юридическите лица и/или обекти от енергийната инфраструктура, и се прилагат при обмена на електронни съобщения между паразните участници - заявки, графици, одобрения, разпределяне на количества, доклади до регулаторни органи и др.

EIC кодът се състои от 16 символа. Първите 2 символа се отнасят до номера на издателското бюро. Третият символ от кода определя дали той е издаден за участник на пазара (оператор, търговец, балансьор) (X), за балансова зона (Y), за входна или изходна точка (Z), за производствено, добивно или съоръжение за втечнен природен газ (W). Следващите 12 символа могат да бъдат букви (A-Z), цифри (0-9) или тирета (-). Последният, 16-тисимвол, е контролен, генериран от логически алгоритъм, с цел потвърждение на кода.

Допълнителна информация относно EIC кодовете е достъпна на Интернет страниците на ENTSO-E и ENTSOG.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Целта на тази интернет страница е да позволи на участниците на енергийния пазар да получат информация относно ЕIC кодовете, необходими при осъществяване на електронен обмен на информация (Electronic Data Interchange – EDI).
За достоверни трябва да бъдат считани само ЕIC кодове, публикувани на интернет страниците на Централното бюро за издаване - CIO и/или Местните бюра за издаване – LIOs.

При никакви обстоятелства „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на Местно бюро за издаване на EIC кодове, не носи каквато и да е отговорност за вреди от какъвто и да било характер, включително, но не само, преки, непреки, общи, специфични, косвени или последващи вреди, произтичащи от използването на информацията, публикувана на тази интернет страница.

В допълнение, нашата цел е да се минимизира нарушаването на процесите вследствие от технически грешки. Въпреки това, част от данните на тази страница са създадени или структурирани във файлове или формати, които биха могли да съдържат грешки. Поради тази причина не можем да дадем гаранция, че предлаганите услуги няма да бъдат прекъснати или повлияни от подобни проблеми. „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на местно бюро за издаване на EIC кодове, не носи отговорност по отношение възникването на такива проблеми, в резултат на използването на тази интернет страница или препратки към други външни интернет страници.