ПРОЕКТ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 10.3.2: ВЪТРЕШНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ВОДОРОД В БЪЛГАРИЯ В ПОСОКА КЪМ ГРАНИЦАТА С ГЪРЦИЯ

 

ПОИ 10.3.2 Вътрешна инфраструктура за водород в България в посока към границата с Гърция е част от публикувания на 28.11.2023 г. Първи списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и проекти от взаимен интерес (ПВИ) на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2022/869, в приоритетен коридор: Междусистемни връзки за водород в Централна, Източна и Югоизточна Европа (HI East).

 

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОЕКТА: "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

 

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът предвижда изграждане на нова инфраструктура на територията на България, предназначена за пренос на 100% водород.

Предвидената инфраструктура включва тръбопровод с DN 1000 с дължина около 250 км, заедно с 2 компресорни станции в района на Петрич и Дупница.

Целта на проекта е да осигури условия за пренос на водород от/към Гърция и до региона на София, България.

Проектът се развива координирано с проект за Н2 инфраструктура на територията на Гърция (Вътрешна инфраструктура за водород в Гърция в посока към границата с България (ПОИ 10.3.1)), с оператор DESFA, и ще създаде условия за двупосочен трансграничен пренос на водород между  България и Гърция в нова точка на свързване в района на Кулата/Сидирокастро.

Реализирането на проекта ще създаде възможност и за по-нататъшно развитие (разширяване) на инфраструктурата както във вътрешността на страната, така и до точките на трансгранично междусистемно свързване с Румъния и други съседни държави.

Проектът ще има важен принос за реализирането на Югоизточния приоритетен водороден коридор/HI EAST, който ще осигури маршрут за пренос на зелен водород от Югоизточна до Централна Европа – както от местно производство, така и от внос.

Поради това, проектът представлява важен етап от развитието на водородната мрежа в региона и вече е част от различни инициативи и сценарии за развитие на бъдещ водороден пазар:

  • Проектът е част от визията на Европейски водороден гръбнак (EHB) за ускоряване на декарбонизацията на енергийния сектор, чрез изграждане на изцяло нова водородна инфраструктура и използване на възможностите на съществуващата газова инфраструктура за интегриране на нисковъглеродни горива в мрежите.
  • Планираната Н2 инфраструктура на територията на България е разглеждана и като част от бъдеща верига на доставка на водород (производство, пренос, разпределение, използване, производители на оборудване и др.), чийто потенциал за реализиране се оценява в рамките на Европейският алианс за чист водород (ECH2A).

 

СТАТУС НА ПРОЕКТА: Предстоящо предпроектно проучване

 

ПРОГНОЗНА ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: 2029 г.

 

КАРТА НА ПРОЕКТА:

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА

В изпълнение на Указания за прозрачност и обществено участие (Приложение VI към Регламент (ЕС) 2022/869), „Булгартрансгаз” ЕАД публикува:

  • Информационна брошура на проекта - предстои
  • Обобщено нетехническо резюме - предстои
  • Листовка на проекта - предстои

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Информация за провеждане на обсъждания и консултации със засегнатата общественост, ще бъде публикувана в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, отнасящи се до конкретния етап от изпълнението на проекта.

ФОРМА ЗА КОНТАКТ И ОБРАТНА ВРЪЗКА:

Коментари,  въпроси и препоръки относно ПОИ 10.3.2  могат да бъдат изпращани:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  • НАРЪЧНИК НА ПРОЦЕДУРИТЕ: 

НАРЪЧНИК за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес от списъка на ЕС в Република България, се издава на основание  чл. 9 на Регламент (ЕС) 2022/869 от Министерство на енергетиката, в качеството му на Национален компетентен орган.

  • ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА НА ЕК: 

Повече информация за проектите от общ и взаимен интерес може да бъде открита на официалната интернет страница на Европейската Комисия (ЕК).

  • ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПОИ/ПВИ - ПЛАТФОРМА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ:  

Платформата за прозрачност представлява система за обществена информация, която осигурява детайлна информация за проектите от общ и взаимен интерес, включително техните географски данни, техническо описание, план за изпълнение и ползи, които те носят на държавите - членки и местните общности, както и получената от ЕС финансова подкрепа. Тази информация е достъпна за всеки гражданин на ЕС в съответствие с TEN-E Regulation (чл.23).

 

Последна актуализация: 11/06/2024 г.