„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви две открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от “Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране”

"Булгартрансгаз" ЕАД има инвестиционно намерение за изграждане на защитно съоръжение на Транзитен и Магистрален газопроводи

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", и в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от План за действие при извънредни ситуации (План) обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив

Окончателното инвестиционно решение за изграждане на Независимата система за природен газ Александруполис беше взето вчера от акционерите на проектната компания Газтрейд С.А. „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава 20% от акционерния капитал на Газтрейд

Проектът за разширение на подземното газово хранилище в Чирен ще бъде финансиран безвъзмездно с 78 млн. евро

Изпълнителният директор на “Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов се срещна с ръководството на “Национални енергийни ресурси” АД в Скопие, Република Северна Македония.

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД се присъедини към инициативата European Hydrogen Backbone (EHB)

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и изпълнителният директор на DESFA S.A. Мария Рита Гали подписаха писмо за намерение за сътрудничество в областта на водорода

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов е избран за член на борда на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за природен газ (ENTSOG)