„Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда приключиха процедура по финансово одитиране на разходите по проекта „Рехабилитация, модернизация и разширяване на българската преносна система - Фаза 2“

На 01.12.2022 г. беше подновен Меморандумът за разбирателство за „Вертикалния газов коридор“

"Булгартрансгаз" ЕАД публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране под формата на кредит за финансиране на инвестиционни разходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД във връзка с ПОИ 6.8.3. Междусистемна газова връзка България–Сърбия

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

В изпълнение на Заповед №Е-РД-16-609 на Министерство на Енергетиката на Република България от 01.11.2022 г., „Булгатрансгаз“ ЕАД удължава периода за нагнетяване до 07:00 ч. на 11.11.2022 г. считано от 01.11.2022 г.

Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД и операторът на газопреносната система на Република Северна Македония „ГА-МА“ АД подписаха Споразумение за междусистемно свързване за точката Кюстендил/Жидилово

Изпълнителният директор на българския газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов и генералният директор на молдовския държавен газов доставчик „Енергоком“ С.А.

Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов по време на международната конференция „Източно Средиземноморие и Югоизточна Европа“

ГА-MA AД и Булгартрансгаз ЕАД представят за обществено обсъждане правилата за процедурите по сравняване и разпределение на количествата газ, както и други съответни разпоредби, отнасящи се до мрежовите потребители.

Газопреносните оператори на България, Румъния, Унгария и Словакия предлагат инициатива за пренос на природен газ по интегрираните газопреносни мрежи