Допълнителната процедура за разпределение месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение

АЙ СИ ДЖИ БИ АД и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Интерконекторна точка Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

След приключване на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Интернешънал Газ“ ще подпишат договор за Инвестиционно проектиране

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на шестмесечен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2022 – 2031 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на годишни интегрирани единици капацитет за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява още една открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

На 23-ти март операторите на газопреносни мрежи „Булгартрансгаз“ ЕАД и GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR OF UKRAINE LLC (GAS TSO LLC)