ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА СТРАНДЖА 2/МАЛКОЧЛАР (ВХОД)

Начало: 4.06.2024, 9:00 EET

Край: 8.06.2024, 9:00 EET

Причина за прекъсването: Планово-профилактични ремонтни дейности на КС Нова Провадия и КС Расово.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Член 4(1) и Член 4а на REMIT II (Регламент (ЕС) 2024/1106 за изменение на регламенти (ЕС) №1227/2011 и (ЕС) 2019/942), участниците на пазара разкриват вътрешна информация чрез платформи за вътрешна информация, оторизирани от ACER. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT STRANDZHA 2 (BG)/MALKOCLAR (ENTRY)

Event start: 4.06.2024, 9:00 EET

Event end: 8.06.2024, 9:00 EET

Reason for the unavailability: Preventive maintanace works at CS Nova Provadia and CS Rasovo.

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to Article 4(1) and Article 4a of REMIT II (Regulation (EU) 2024/1106 amending regulations (EU) № 1227/2011 and (EU) 2019/942), market participants shall disclose the inside information through inside information platforms authorized by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system