ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА КИРЕЕВО/ЗАЙЧАР (ИЗХОД)

Начало: 4.06.2024, 7:00 EET

Край: 8.06.2024, 7:00 EET

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Член 4(1) и Член 4а на REMIT II (Регламент (ЕС) 2024/1106 за изменение на регламенти (ЕС) №1227/2011 и (ЕС) 2019/942), участниците на пазара разкриват вътрешна информация чрез платформи за вътрешна информация, оторизирани от ACER. 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT KIREEVO (BG)/ZAYCHAR (RS) (EXIT)

Event start: 4.06.2024, 7:00 EET

Event end: 8.06.2024, 7:00 EET

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to Article 4(1) and Article 4a of REMIT II (Regulation (EU) 2024/1106 amending regulations (EU) № 1227/2011 and (EU) 2019/942), market participants shall disclose the inside information through inside information platforms authorized by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system