ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА АГРС НОВИ ИСКЪР, АГРС ЧЕПИНЦИ, ГРС СОФИЯ 2, ГРС СОФИЯ 3, ГРС СОФИЯ 4, ГРС ПЕРНИК

Начало: 08.08.2023, 8:00 EET

Kрай: 09.08.2023, 15:00 EET

Наличен капацитет на засегнатите съоръжения по време на събитието:

 

0 kWh/d - АГРС Чепинци C051P01 (изход) - 58ZC051P01IZOL-8

0 kWh/d - АГРС Нови Искър C054P01 (изход) - 58ZC054P01NISK-K

0 kWh/d - АГРС Нови Искър C054P02 (изход) - 58ZC054P02NISK-D

0 kWh/d - АГРС Нови Искър C054P03 (изход) - 58ZC054P03NISK-6

0 kWh/d - ГРС София-2 C053P01 (изход) - 58ZC053P01SOF2-2

0 kWh/d - ГРС София-2 C053P02 (изход) - 58ZC053P02SOF2-W

0 kWh/d - ГРС София-2 C053P03 (изход) - 58ZC053P03SOF2-P

0 kWh/d - ГРС София-3 C055P01 (изход) - 58ZC055P01SOF3-G

0 kWh/d - ГРС София-3 C055P03 (изход) - 58ZC055P02SOF3-9

0 kWh/d - ГРС София-3 C055P03 (изход) - 58ZC055P03SOF3-2

0 kWh/d - ГРС София-3 C055P04 (изход) - 58ZC055P04SOF3-W

0 kWh/d - ГРС София-4 C056P01 (изход) - 58ZC056P01SOF4-3

0 kWh/d - ГРС София-4 C056P02 (изход) - 58ZC056P02SOF4-X

0 kWh/d - ГРС Перник C057P01 (изход) - 58ZC057P01PERN-U

0 kWh/d - ГРС Перник C057P02 (изход) - 58ZC057P02PERN-N

0 kWh/d - ГРС Перник C057P03 (изход) - 58ZC057P03PERN-G

0 kWh/d - ГРС Перник C057P04 (изход) - 58ZC057P04PERN-9

0 kWh/d - ГРС Перник C057P05 (изход) - 58ZC057P05PERN-2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА BGH IIP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT AGSR NOVI ISKAR, AGRS CHEPINTSI, RGS SOFIA 2, GRS SOFIA 3, GRS SOFIA 4, GRS PERNIK

Event start: 08.08.2023, 8:00 EET

Event stop: 09.08.2023, 15:00 EET

Available capacity of the affected assets during the event:

0 kWh/d - AGRS Chepintsi C051P01 (exit) - 58ZC051P01IZOL-8

0 kWh/d - AGRS Novi Iskar C054P01 (exit) - 58ZC054P01NISK-K

0 kWh/d - AGRS Novi Iskar C054P02 (exit) - 58ZC054P02NISK-D

0 kWh/d - AGRS Novi Iskar C054P03 (exit) - 58ZC054P03NISK-6

0 kWh/d - GRS Sofia-2 C053P01 (exit) - 58ZC053P01SOF2-2

0 kWh/d - GRS Sofia-2 C053P02 (exit) - 58ZC053P02SOF2-W

0 kWh/d - GRS Sofia-2 C053P03 (exit) - 58ZC053P03SOF2-P

0 kWh/d - GRS Sofia-3 C055P01 (exit) - 58ZC055P01SOF3-G

0 kWh/d - GRS Sofia-3 C055P03 (exit) - 58ZC055P02SOF3-9

0 kWh/d - GRS Sofia-3 C055P03 (exit) - 58ZC055P03SOF3-2

0 kWh/d - GRS Sofia-3 C055P04 (exit) - 58ZC055P04SOF3-W

0 kWh/d - GRS Sofia-4 C056P01 (exit) - 58ZC056P01SOF4-3

0 kWh/d - GRS Sofia-4 C056P02 (exit) - 58ZC056P02SOF4-X

0 kWh/d - GRS Pernik C057P01 (exit) - 58ZC057P01PERN-U

0 kWh/d - GRS Pernik C057P02 (exit) - 58ZC057P02PERN-N

0 kWh/d - GRS Pernik C057P03 (exit) - 58ZC057P03PERN-G

0 kWh/d - GRS Pernik C057P04 (exit) - 58ZC057P04PERN-9

0 kWh/d - GRS Pernik C057P05 (exit) - 58ZC057P05PERN-2

DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON BGH IIP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system