ПЛАНИРАНО ПРЕКЪСВАНЕ НА КЮСТЕНДИЛ/ЖИДИЛОВО (ИЗХОД)

Начало: 23.04.2024, 7:00 EET

Край: 26.04.2024, 7:00 EET

Ремонтните работи ще приключат 24 часа преди първоначално обявения срок.

Услугите и потокът през точката ще бъдат възстановени на 26.04.2024, 7:00 ЕЕТ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД

 

 

PLANNED INTERRUPTION AT KYUSTENDIL (BG)/ZIDILOVO (MK) (EXIT)

Event start: 23.04.2024, 7:00 EET

End: 26.04.2024, 7:00 EET

The mainenance works will be completed 24 hours before the initially announced term.

The services and the flow through the point will be restored on 26.04.2024, 7:00 EET.

MORE DETAILS ABOUT THE EVENT ARE PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.

Information on scheduled maintenance activities along Bulgartransgaz's transmission system