СПИСЪК
на допуснатите до крайно класиране кандидати в конкурса за избор на членове на Управителния съвет на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София.

 

Допуснати кандидати до крайно класиране в конкурса за избор на членове на Управителния съвет на „Булгартрансгаз" ЕАД по реда на провеждане на интревю:

1. Делян Валентинов Димитров;
2. Дарина Христова Колева;
3. Владимир Асенов Малинов.

 

Кандидатите са получили оценка от устната част на конкурсната процедура по-висока от добър 4.00.