НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Днес, 24.02.2023 г., на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 37, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, в съответствие с решения, отразени в Протокол НС № 6/23.02.2023 г., Надзорният съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, стартира конкурсна процедура с публикуването на публична покана за набиране на кандидати за член на Управителния съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, ведно с приложенията към нея, а именно:

- образец на заявление за участие в конкурса – Приложение №1;
- образец на декларация по чл. 20, ал. 1, т. 1-8, т. 13  от ЗПП – Приложение № 2;
- методика, одобрена от Надзорния съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – Приложение № 3;
- информация за „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД – Приложение № 4;
- образец на декларация - Приложение № 5.

Поканата, с придружаващата документация, е публикувана на интернет страницата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД.

Конкурсната процедура е съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката.