УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ,

С настоящото Ви уведомяваме за получено официално становище от Министерство на финансите на Република България, с указания относно прилагането на глава втора „а" от Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 86 от 2023 г.), във връзка с определянето на енергийните вноски върху транзитния пренос на природен газ с произход от Русия с кодове по КН 2711 11 00 И 2711 21 00, както следва:

По отношение на произхода на стоките данните за държава на непреференциален произход се декларират в митническата декларация в Е.Д. 5/15 „Код на държавата на произход", като се въвежда съответният код на Съюза за тази държава.

За да се определи дали продуктът е с произход от Русия, или друга държава, следва да се прилагат непреференциалните правила за произход на ЕС, в конкретния случай изискванията на чл. 31, буква „а" от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, във връзка с чл. 60, параграф 1 от МКС, като за целта митническите органи изискат представяне на следната информация и документи:

  • държава и място на производство;
  • търговски договор;
  • описание на стоката;

В случаите, когато не са представени документи, от които да е видно държавата на производство, се приема че държавата на производство на природния газ е Русия. Ако на по-късен етап задълженото лице представи пред митническите органи документ/сертификат доказващ, че държавата производител на природния газ не е Русия, недължимо внесените енергийни вноски за транзитния пренос на този обем природен газ, подлежат на възстановяване на основание разпоредбата на чл. 5е от Закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Задължените лица декларират енергийните вноски с акцизната декларация по чл. 87 от ЗАДС. В декларацията се декларират количествата внесен и транзитно пренесен природен газ с произход от Русия, определени в мегаватчаса за предходния месец, както и дължимите енергийни вноски за същия период.

За целите на прилагане на разпоредбите на ЗКПОМОДРДПУ по отношение на
начисляването и декларирането на енергийните вноски в данъчния документ и в акцизната декларация по чл. 87 от ЗАДС, информацията за всеки ползвател на мрежата се вписва на отделен ред.

За осъществения транзитен пренос на природен газ с произход от Русия, дължимите енергийни вноски се посочват на отделен ред в данъчната фактура към съответния контрагент.

Във връзка с горното, в случай че пренасяте количества на входни точки на газопреносната система от съседни газопреносни оператори, молим да ни предоставите не по-късно от края на първия календарен ден следващ края на месеца, през който количествата са пренесени, информация и документи за пренесените количествата за пренос, от които да е видно:

  • държава и място на производство;
  • търговски договор;
  • описание на стоката;

В случай, че не предоставите документи, от които да е видно държавата на производство, се приема че държавата на производство на природния газ е Русия.

Съгласно становището, получено от Министерство на финансите, за осъществения транзитен пренос на природен газ с произход от Русия, дължимите енергийни вноски се посочват на отделен ред, в данъчната фактура към съответния контрагент.

Плащането на енергийните вноски се извършва в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.