„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от “Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране” с решение по протокол УС № 691/15.03.2023 г. на Управителния съвет на дружеството за периода 01.04.2023 г. – 30.09.2023 г. е определена таксата за неутралност при балансиране в размер на -0,1434 лв./MWh без включен ДДС.