"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", и в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от  План за действие при извънредни ситуации (План) обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив за количества природен газ за компенсиране на сезонната неравномерност и процедурата за разпределението им през газова година 2024-2025 г. Актуален План за действие при извънредни ситуации може да намерите тук.

Съгласно т. 5.2.5.5 от Плана предприятията доставящи природен газ на неравномерни потребители са длъжни да уведомят компетентния орган и „Булгартрансгаз” ЕАД за точните количества природен газ, които следва да съхраняват, съгласно т. 5.2.5 и/или 5.2.5.1, преди началото на нагнетателния сезон, но не по-късно от 15 февруари на текущата календарна година, като в същия срок подадат пред „Булгартрансгаз“ ЕАД заявление за резервиране на годишни капацитетни продукти за покриване на нагнетяването, добива и съхранението на съответните количества природен газ. Образец на заявлението може да намерите тук.

За газова година 2024/2025 периода за нагнетатяване е от 01.05.2024 г. до 31.10.2024 г., включително (184 дни);

Добивният период за газова година 2024/2025 е от 11.11.2024 г. до 20.04.2025 г., включително (161 дни);

В периодите от 01.11.2024 г. до 10.11.2024 г., включително (10 дни) и от 21.04.2025 г. до 30.04.2025 г., включително (10 дни) са периоди на технологична пауза, в която не се изпълнява физическо нагнетяване или добив, като същевременно на ползвателите се предоставя възможност да резервират прекъсваем капацитет в двете посоки. Заявките през тези периоди се изпълняват балансирано в двете посоки, с отчитане възможностите за компенсиране с газ наличен в газопреносната мрежа, без да се застрашава работния режим и ефективната експлоатация на системата.

Информация за свободния капацитет за съхранение в ПГХ "Чирен", който може да бъде заявен за нагнетяване и добив по газови месеци и газови дни Плана, може да намерите тук

Заявления могат да се подават  до 17:00 ч. (местно време, София) на 15 февруари 2024 г. на място в деловодството на "Булгартрансгаз" ЕАД, чрез препоръчана поща или куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД,  ж.к. „Люлин“ 2, бул. "Панчо Владигеров" №66, 1336 София, п.к. 3

За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на горепосочения адрес до 17:00 ч. (местно време, София) на 15 февруари 2024 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД предоставя допълнителна възможност на заинтересованите страни да подават своите заявления за капацитет за газова година 2024/2025, подписани и сканирани, както и всички приложения и изискуеми документи, съгласно Правилата за ползване на ПГХ Чирен, по електронна поща, на адрес info@bulgartransgaz.bg. За получено в срок се счита заявление, което е пристигнало на посочения ел. адрес info@bulgartransgaz.bg до края на деня (24:00 часа, местно време, София) на 15 февруари 2024 г.

Редът за подаване на заявления, изискванията към потенциалните клиенти и принципите и методологията за разпределение на капацитета са регламентирани в одобрените с решение по Протокол № 503/19.01.2021 г. от заседание на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, в сила от 19 януари 2021 Правила за ползване на подземно газово хранилище "Чирен", които Правила ще се прилагат за разпределението на капацитет в ПГХ „Чирен“ за газова година за съхранение 2024 – 2025.

Искания за разяснения и допълнителна информация относно обявената Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024-2025 в изпълнение на План за действие при извънредни ситуации, могат да се подават писмено по факс: +359 2 925 00 63 или на ел. поща: info@bulgartransgaz.bg.