Уважаеми дами и господа,

С настоящото ви уведомяваме, че „Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да стартира  търгове на платформата за резервиране на капацитет RBP за месечен твърд капацитетен  продукт в двете посоки за месец юни 2023 г. Капацитета за пренос ще бъде предложен  първоначално само за един месец (юни 2023 г.), като тестов пилотен период и с включени условия за неговото изпълнение.


На търговете на RBP ще бъде предложен капацитет на ИТ Странджа/Малкочлар в посока към България за месец юни 2023 г. в размер на 63 200 MWh/d, а в посока към Турция за  месец юни 2023 г. ще бъде предложен капацитет в размер на 32 000 MWh/d, съответстващ на предложения за резервиране от турска страна.

Условията свързани с изпълнението на капацитета са включени в обявените търгове, предвид липсата, към настоящия момент на подписано споразумение за оперативна  съвместимост между съседните оператори на тази точка, което да въвежда унифицирани  процедури за разпределение на измерените количества, за приемане на заявки и коригиращи заявки, обмен на данни и др., които процедури да се прилагат едновременно от двете страни на точката. Условията ще са указани в описанието на месечния капацитетен продукт, при предлагането му на RBP и включват:

- минимално налягане 50 bar осигурено от турския газопреносен оператор BOTAS за капацитет за пренос в посока към България;
- заявките за пренос на количества в двете посоки се транспортират след потвърждаване от турския газопреносен оператор BOTAS, до размера на потвърдените количества;
- разпределението на измерените количества между ползвателите се извършва на базата на разпределението направено от горния газопреносен оператор BOTAS, а в случай, че не бъде предоставено такова - пропорционално на заявените количества.

При постигaне на договореност между операторите за водене на временна сметка за оперативно балансиране (OBA) ще се прилага метода “разпределено равно на заявено”;
- наличие на ежедневна информация за измерените количества на ГИС Малкочлар, предоставяна от горния оператор.

При необходимост от допълнителна информация за провеждането на търговете: e-mail: bkaranov@bulgartransgaz.b

19.05.2023 г.