О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение:

Технологична промяна в начина на измерване на количеството горивен газ на Компресорна станция Кардам

 Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4.

Лице за контакт от страна на Възложителя:

инж. Петя Богатинова – ръководител сектор „Екология“, тел. 02/9396262,

e-mail:  Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg