В съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1938 и на Регламент (ЕО) 715/2009 относно съхранението на природен газ, „Булгатрансгаз“ ЕАД взе решение да  предприеме мерки за осигуряване на стимули за използване на подземното газово хранилище „Чирен“, с цел постигане на по-високо равнище на запълване, с което да се подобри сигурността на доставките на газ през зимата на 2022-2023г.

По предложение на „Булгатрансгаз“ ЕАД и след Решение М-1/21.06.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, бе предприета пазарна мярка за стимулиране на съхранението на природен газ, с която бяха определени нулеви цени за достъп за входните и изходни точки от/към газохранилището за газовата година 2022/2023, считано от 01.10.2022 г.

В тази връзка уведомяваме настоящите и потенциалните участници на газовия пазар в България, че считано от 01.10.2022 г. се премахнат търговете за капацитет за пренос до входно-изходна точка газоизмервателна станция Чирен, като капацитета за вход ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за добив, а капацитета за изход от мрежата ще се разпределя на базата на разпределения капацитет за нагнетяване.

В допълнение, с цел постигане на по-високо равнище на запълване на ПГХ „Чирен“ през нагнетателния период и подобряване на използваемостта на свободния капацитет за съхранение, считано от 18.08.2022 г., към съществуващите търгове за капацитет за съхранение, провеждани на Платформата за резервиране на капацитет (RBP) преди месеца за съхранение, се добавят четири допълнителни търга за капацитет за съхранение в рамките на текущия газов месец.

Допълнителните търгове ще се провеждат всеки четвъртък от текущия газов месец, за който са предназначени, на цената за месечен капацитет за съхранение. За месец август, търговете ще бъдат проведени на 18.08.2022 г. и 25.08.2022 г. с продължителност 2 (два) часа, и начален час 13:00 ч.