След приключване на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Интернешънал Газ“ ще подпишат договор за Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на междусистемната газова връзка България-Сърбия (IBS). Подписването ще се състои в рамките на международната министерска кръгла маса днес в София, посветена на регионалното сътрудничество за енергийна сигурност, диверсификация и зелен преход.

Общата стойност на договора с ДЗЗД „Интернешънал Газ“ е в размер до 139 777 777,77 (сто тридесет и девет милиона седемстотин седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем и 0,77) лева без ДДС. Дейностите от предмета на договора са в обхвата на сключеното грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ от Механизма за свързване на Европа.

Реализацията на интерконектора България–Сърбия е ключов проект, приоритет на българската енергийна политика, насочен към гарантиране на енергийната сигурност на страната, диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка, задълбочаване процеса на либерализация на енергийния пазар.

Проектът за междусистемна газова връзка България–Сърбия на територията на България се реализира от „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание подписаната през месец май 2018 г. съвместна декларация между българската и сръбската страна относно изграждането на газовия интерконектор. Със съгласието на Европейската комисия „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за организатор на проекта и бъдещ оператор на интерконектора.

Проектът за междусистемна газова връзка между Р България и Р Сърбия предвижда изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при Нови Искър. Линейната част на газопровода е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км на българска територия, като за пълната реализация на обекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции (АГРС), една газоизмервателна станция (ГИС) – Калотина, както и две газопроводни отклонения за гр. Сливница и гр. Драгоман. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г. с възможност и за реверсивен поток.