В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето на добавен капацитет на границата на съседните входно-изходни газопреносни системи между България и Гърция.

Съвместният доклад за оценка на търсенето на добавен капацитет (DAR) е изготвен в съответствие с образеца на ENTSOG и можете да намерите тук.

Във връзка с Глава V от Регламента, операторите на газопреносна мрежа всяка нечетна година, считано от датата на влизане в сила на Регламента, следва да стартират своя процес за оценка на търсенето на добавен капацитет (incremental process). Процесът се състои от няколко фази, започвайки от оценка на търсенето на добавен капацитет и завършващи с изграждането на проектите, в случай на успешен икономически тест.

Оценката на търсенето на добавен капацитет се състои от два етапа - подаване от страна на мрежовите ползвателите на техните необвързващи прогнози за търсенето (в период от 8 седмици) и изготвяне от страна на операторите на съвместни доклади за оценка на търсенето - DAR (също в срок от 8 седмици).