Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и Регламент (ЕО)

Directive 2009 73 otmiana na 2003 55 BG

Закон за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 107/9.12.2003.; посл. изм. бр. 9 от2.02.2021, в сила от 2.02.2021 г.)

Закон за енергетиката_.pdf

Закон за енергийната ефективност (Обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г.; посл. изм. бр. 21 от 12.03.2021 г.)

Закон за енергийната ефективност.pdf

Закон за техническите изисквания към продуктите (Обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., посл. доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. )

Закон за техническите изисквания към продуктите.pdf

Закон за устройство на територията ( обн. ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.; изм. бр. 62 от 14.07.2020 г.; Решение 14 на КС - бр. 92 от 27.10.2020 г .)

ZAKON_za_ustrojstvo_na_teritoriqta.pdf

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса неутралност при балансиране (oбн., ДВ, бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Imbalance_charge_methodology_BG

Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД (издадена от ДКЕВР, обн. ДВ, бр.72 от 29.08.2014 г., в сила от 1.10.2014 г., изм. и доп., бр.79 от 08.09.2020 г.)

методика цени достъп и пренос

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г.; посл. изм. бр. 60 от 20.07.20

NAREDBA_za_ustrojstvoto_i_bezopasnata_eksploataciq_na_prenosnite_i_razpredelitelnite_gazoprovodi_i_n

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.; посл. изм. бр. 42

NAREDBA_10_ot_9062004_g_za_reda_za_vyvejdane_na_ogranicitelen_rejim_vremenno_prekysvane_ili_ogranica

Наредба № 12 за дейностите на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр.79 от 10 септември 2004 г.; посл. изм. бр. 42 от 9.06.2015 г., в сила от 9.06.2015 г.)

NAREDBA_12_ot_10062004_g_za_dejnostta_na_operatorite_na_gazoprenosnata_i_gazorazpredelitelnite_mreji