Изграждане на газов хъб в България (ПОИ 6.25.4)

 

Изграждане на регионален газов хъб в България – Газов Хъб „Балкан” (ПОИ 6.25.4)

Описание и цели на проекта:

Концепцията за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на България е основана на идеята в определена реална физическа точка в района на гр. Варна да постъпват от различни източници значителни количества природен газ за по-нататъшно транспортиране, като в същото време в тази точка се организира и място за търговия с газ – хъб, където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки с природен газ на пазарен принцип. Идеята за изграждането на газовия център е подкрепена със стратегическото географско разположение на България, добре развитата съществуваща газова инфраструктура за пренос и съхранение и с проектите за изграждане на междусистемни връзки с Румъния, Турция, Гърция и Сърбия.

В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, реализирането на концепцията за газов хъб е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците на доставка на природен газ. Проектът е в съответствие с нуждите на региона, идентифицирани от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа, както и от Европейската стратегия за Eнергиен съюз.

Създаването на газов хъб цели да бъде изградена необходимата газопреносна инфраструктура, която да свърже пазарите на природен газ на страните-членки в региона - България, Гърция, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и през тях тези на страните-членки от Централна и Западна Европа, както и на държавите от Енергийната общност - Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина и др., като по този начин допринесе за постигането на основните приоритети на европейската енергийна политика.

В Хъба биха могли да постъпват количества природен газ от различни източници – руски природен газ през нов морски газопровод и по действащото към момента трасе, природен газ, добиван в шелфа на Черно море – българския (от блокове „Хан Аспарух”, „Силистар”, „Терес”) и румънския, природен газ от източници на Южния газов коридор (Каспийски регион, Близък Изток и Източно Средиземноморие) и LNG от терминалите в Гърция и Турция.

Статус на проекта:

  • През месец декември 2015 г. Правителството на България и Европейската комисия създадоха съвместна работна група, която да подкрепи развитието на търговска концепция, бизнес и финансов план за Газов хъб „Балкан”. Работната група, ръководена от вицепремиера Томислав Дончев (от българска страна) и от г-н Клаус-Дитер Борхард, директор „Вътрешен енергиен пазар” (от страна на Европейската комисия), разгледа техническите, законовите, нормативните и финансовите аспекти на проекта. Тя се фокусира и върху идентифицирането на решения за основно срещаните предизвикателства при развитието на стабилна регулаторна рамка и търговска среда, целящи улеснено свързване между България и останалата част от Югоизточна Европа. Не на последно място, работната група имаше за свой приоритет да предложи и концепция за бизнес модела за управление на Газов хъб „Балкан”.
  • В периода 4-ти до 6-ти септември 2016 г., в град Варна беше проведена инвеститорска кръгла маса, по време на която „Булгартрансгаз“ ЕАД представи пред заинтересовани страни концепцията за изграждане на газоразпределителен център „Балкан“ на територията на Българи
  • Във връзка с идентифицираната следваща стъпка от изпълнението на проекта, отнасяща се до необходимостта от провеждане на детайлно предпроектно проучване, са изготвени необходимите апликационни формуляри и документи за кандидатстване за съфинансиране по програма Mеханизъм за свързване на Европа (CEF Call 2016-2) с Действие „Предпроектно проучване за проекта газов хъб „Балкан““, които след утвърждаване от страна на ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД и Министъра на енергетиката, бяха подадени в определения срок 8 ноември 2016 г.
  • През м.февруари 2017 г. бяха обявени резултатите от втората кампания по програмата, като в одобрения от Координационния комитет списък с проекти, за които ще бъде отпуснато финансиране е и Действие номер 6.25.4-0015-BG-S-M-16 "Предпроектно проучване за проекта за газов хъб „Балкан”“.
  • През м. май 2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2016/1290649. Размерът на безвъзмездното финансиране съгласно споразумението е 50% от сумата на действието – до 920 500 (деветстотин и двадесет хиляди и петстотин) евро.

Във връзка с подписаното Грантово споразумение стартираха дейностите по подготовка на документация за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Информация засягаща обществеността и планиране на публични обсъждания:

  • Описание на проекта за Газов Хъб „Балкан” (ПОИ 6.25.4) и информация за текущия статус на изпълнение на проекта е публикувана и периодично актуализирана на интернет страницата на „Булгартрансгаз” ЕАД;
  • Информация за провеждане на обсъждания и консултации със засегнатата общественост, ще бъде публикувана в съответствие с приложимите нормативни разпоредби, отнасящи се до конкретния етап от изпълнението на проекта.

Изпълнител на проекта: Булгартрансгаз” ЕАД.