СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2019 – 2020

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че след прилагане на проведените по реда на чл.5.1-5.3 от Правилата за ползване на ПГХ „Чирен” процедури за разпределяне на капацитет за съхранение, останалият свободен капацитет ще се разпределя на принципа „пръв заявил, пръв получил”. Заявки за капацитет за съхранение могат да се представят с входящ номер в деловодството на Булгартрансгаз ЕАД, по реда на чл. 5.11 от Правилата, всеки работен ден от 8.30 до 17.00, считано от 16.05.2019 г.

При получаване на повече от едно заявление в един и същ работен ден, свободният капацитет се разпределя пропорционално на получените заявки.

Повече информация за свободен капацитет за съхранение, добив и нагнетяване с ежеседмична актуализация по дни, можете да намерите тук.