СТАРТИРАНЕ НА ФАЗА 1 ОТ ПРОЦЕДУРА OPEN SEASON НА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

В качеството си на комбиниран оператор, осъществяващ лицензионните дейности по пренос и съхранение, „Булгартрансгаз“ ЕАД оперира и развива газопреносната инфраструктура в страната. В изпълнение на законовите изисквания за тези свои дейности, операторът на газопреносна система е длъжен да я развива в унисон с дългосрочните прогнози и планове за развитие на газоснабдяването и извън тях, когато това е икономически обосновано.

 „Булгартрансгаз“ ЕАД изготвя ежегодно Национален десетгодишен план за развитие на мрежата (NDP) и участва активно в изготвянето на Общностния десетгодишен план за развитие на мрежите (TYNDP) в рамките на членството си в Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSOG). Според анализите на тези планове се идентифицира тенденция на нарастване на потреблението в България, в съседните на България страни, както и в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Същевременно, благодарение на географското си разположение, България е естествен маршрут, по който постъпващите потоци природен газ от различни източници и маршрути могат да бъдат насочвани/разпределяни към съседни страни, в зависимост от пазарния интерес и ценовите сигнали.

Предвид горното и в продължение на проведените в периода 6 април - 1 юни 2017 г. и в периода 9 юни – 3 юли 2017 г. пазарни проучвания за добавен капацитет, „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира Фаза 1 от процедура Open Season на проект за развитие и разширение на газопреносната инфраструктура към всички съседни пазарни зони. 

В тази връзка „Булгартрансгаз“ ЕАД информира своите настоящи и потенциални ползватели за възможността да подават своите необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет към/от съседните пазарни зони. Информацията следва да бъде подадена в рамките на периода 21 юли 2017 г. – 21 август 2017 г. вкл., попълвайки приложения формуляр тук

Попълнените данни може да изпращате на електронната поща: capacity@bulgartransgaz.bg

При необходимост от разяснения или други въпроси, може да се свържете с нас на:

info@bulgartransgaz.bg

или да се обърнете към лицето за контакт:

Ивайло Мойнов, Ръководител сектор „Развитие“

Управление „Анализи и международна дейност“

email: imoynov@bulgartransgaz.bg

тел.: 359 2 939 6192;

моб.:359 886 315 598

www.bulgartransgaz.bg