ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФНА СТРУКТУРА И ПРОЕКТ НА ЦЕНИ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРЕЗ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА СОБСТВЕНОСТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 г.

Уважаеми партньори,

С решение № НГП-1 от 01.08.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди необходими годишни приходи на „Булгартрансгаз“ ЕАД за дейността пренос на природен газ през газопреносната система собственост на дружеството за регулаторния период 2017 - 2019 г. С решението са утвърдени и други параметри в съответствие с „Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ (Методиката), необходими за определянето на цените за достъп и пренос по входни и изходни точки/зони.

В изпълнение на чл. 33 от Методиката, публикуваме проекта на решение на Управителния съвет (УС) на Дружеството за определяне на тарифната структура и цени за достъп и пренос на природен газ по входни и изходни точки/зони.

Проектът на решение на УС можете да намерите тук

Проект на цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за календарната 2017 г., в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 на КЕВР можете да намерите тук

Прогнозни цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД за календарната 2018 г., в съответствие с Решение No НГП-1/01.08.2017 на КЕВР можете да намерите тук

В периода 3 август 2017 - 25 август 2017 г. вкл., всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по проекта на тарифната структура и проекта на цени за достъп и пренос по входни и изходни точки/зони на официалния електронен адрес: info@bulgartransgaz.bg

Също така, уведомяваме потенциалните и настоящите мрежови ползватели, че „Булгартрансгаз“ ЕАД организира среща за представяне на проекта за цени за достъп и пренос за 2017 г., на 16 август 2017 г., в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от 13:30 ч. до 16:00 ч.

Във връзка с организацията на предвидената среща, молим за регистрация за участие в събитието всяка заинтересована страна да заяви до двама участника в срок до 17:00 ч. на 11 август 2017 г. на официалния електронен адрес info@bulgartransgaz.bg

Очакваме Вашите предложения и коментари.