„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТАП ОТ РАЗШИРЕНИЕТО НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР № 180-100 И НАИМЕНОВАНИЕ „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“

Днес, 21.12.2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: Линейна част“.

С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.

С реализацията на поръчката се цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за България и съседните балкански страни и региона и затвърждаване ролята на Република България като транзитна страна в региона и Европейския съюз.

Параметрите на предвидения за изграждане преносен газопровод с приблизителна дължина 474 км с диаметър DN 1200 и максимално работно налягане от 7,5 MPa. Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области.

Основните видове работи, включени в предмета на поръчката, са:

  • Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
  • Доставка на материали и оборудване – тръби, кранове, фасонни части и други;
  • Строително-монтажни работи – изкопни работи, монтажни работи при полагането на газопровода, включително заваръчни работи, строително-монтажни работи, свързани с електрозахранване, електроинсталации, КИП и А, мълниезащита, комуникационни и информационни мрежи и съоръженията към тях и други;

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 286 000 000 лева без ДДС, като тя е определена на база извършените обобщени предварителни (прединвестиционни) проучвания през месец януари 2018 г.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Поради големия обем на документацията за участие в обществената поръчка,  както и предвид обстоятелството, че същата съдържа множество специфични технически данни, с цел да бъдат улеснени заинтересованите лица и евентуални участници, документацията на поръчката ще се публикува в Профила на купувача на „Булгартрансгаз“ ЕАД и в превод на английски език.

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 15 февруари 2019 г.

Документацията за участие ще бъде публикувана на български език ТУК

Документацията за участие ще бъде публикувана на английски език ТУК