Още новини

22.08.2019

Удължаване срока на действие на Договорите за достъп и пренос за газ ...

Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на действие

повече »
20.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за изб ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеж

повече »
02.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД отвори ценовите оферти за избор на изпълнител з ...

Днес, 02.08.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите оферти в рамките на обществената поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и об

повече »
02.08.2019

ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИ ...

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, приетата с решение на КЕВР по протокол № 122 от 11.07.2019 г., т. 5 в сила от 19.07.2019 г, предлагаме на публични консултации проект на

повече »
01.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ЦЕНOВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценови предложения на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали

повече »
31.07.2019

О Б Я В А до всички заинтересованите лица и общественост

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, бул. “Панчо Владигеров“ № 66,гр. София, ж.к. “Люлин 2“, УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за основен ремонт на Машинна зала към Компресорен цех на “Компресорна станция „П

повече »
22.07.2019

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Булгартрансгаз ЕАД уведомява заинтересованите лица, че обявява свободен капацитет за съхранение, неизползван към 01.07.2018 г., и капацитет за нагнетяване през м. октомври 2019 г. в размер на 12,1 млн.куб.м.

повече »
18.07.2019

ПРЕУСТАНОВЯНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЛЕРАНС ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ТАКСА ...

Информираме Ви, че с влизането в сила на Методика за определяне на дневна такса дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, отпада прилагането на толеранс при изчисляването на дневна такса дисбаланс.

повече »
04.07.2019

НЕОБВЪРЗВАЩИ ПРОГНОЗИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЪРСЕНЕТО НА ДОБАВЕН КАПАЦИТЕТ НА ...

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира своя втори процес

повече »
01.07.2019

КЗК се произнесе по двете обжалвани ключови процедури на „Булгартран ...

За реализацията на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния газопровод до българо-сръбска граница““, „Булгартрансгаз“ ЕАД провежда две ключови процедури по реда на ЗОП – за линейната част на проек

повече »